BlackBerry Bold 9790 - Thay đổi chủ đề

background image

Thay đổi chủ đề

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Hin th > Hin thmàn hình.

3.

Trong mục Chđ, hãy nhấp một chủ đề.

4.

Nhấp Kích hot.

Để xóa một chủ đề, hãy nhấp chủ đề đó. Nhấp Xóa.

Thông tin liên quan

Màn hình của tôi thay đổi,

237

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

25