BlackBerry Bold 9790 - Thay đổi những ngôn ngữ nào sẽ xuất hiện khi bạn chuyển ngôn ngữ nhập văn bản

background image

Thay đổi những ngôn ngữ nào sẽ xuất hiện khi bạn

chuyển ngôn ngữ nhập văn bản

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Nhp văn bn và ngôn ng > Nhp văn bn.

3.

Bên cạnh Ngôn ngnhp văn bn, hãy nhấp vào Qun lý.

4.

Chọn hoặc bỏ chọn hộp chọn bên cạnh một ngôn ngữ.

Hướng dẫn sử dụng

Ngôn ngữ

230

background image

5.

Nhấp Lưu.