BlackBerry Bold 9790 - Gửi thẻ liên lạc bằng cách sử dụng BlackBerry Tag

background image

Gửi thẻ liên lạc bằng cách sử dụng BlackBerry Tag

Bạn có thể gửi một thẻ liên lạc từ điện thoại thông minh BlackBerry đến thiết bị hỗ trợ NFC khác hoặc đồng thời trao đổi thẻ
liên lạc giữa hai điện thoại thông minh BlackBerry hỗ trợ NFC. Thẻ liên lạc được gửi bằng cách sử dụng công nghệ NFC sẽ
được tự động lưu vào danh sách liên lạc của điện thoại thông minh nhận.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Danh b.

2.

Nhấp vào một số liên lạc.

3.

Đặt thẳng hàng mặt sau điện thoại thông minh của bạn với mặt sau của một điện thoại thông minh BlackBerry khác

hoặc một thiết bị hỗ trợ NFC.

4.

Nếu cần, hãy nhấp vào Gi.