วิธีใช้ BlackBerry Bold 9790

background image

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

เผยแพร: 2012-09-19

SWD-20120919131458001

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ ....................................................................................................................................................... 9

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ ................................................................................................................................... 9
หัวขอยอดนิยม .................................................................................................................................................... 27
เคล็ดลับยอดนิยม .................................................................................................................................................. 31
การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................................ 38

เคล็ดลับและช็อตคัต ............................................................................................................................................... 42

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว ................................................................................................................................ 42
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 43
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน .................................................................................................................................. 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ ........................................................................................ 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ........................................................................................ 45
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร .................................................................................................................................... 46
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย ........................................................................................................................ 46
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ............................................................................................................................... 47
ช็อตคัต: โทรศัพท ................................................................................................................................................ 47
ช็อตคัต: ขอความ ................................................................................................................................................. 48
ช็อตคัต: ไฟลและไฟลแนบ ........................................................................................................................................ 50
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพ ................................................................................................................................... 50
ช็อตคัต: มีเดีย .................................................................................................................................................... 51
ช็อตคัต: เบราเซอร ................................................................................................................................................ 52
ช็อตคัต: คนหา ................................................................................................................................................... 54
ช็อตคัต: แผนที่ ................................................................................................................................................... 54
ช็อตคัต: ปฏิทิน ................................................................................................................................................... 55
การแกปญหา: ช็อตคัต ............................................................................................................................................ 55

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 56

วิธีการ: โทรศัพท ................................................................................................................................................. 56
การแกปญหา: โทรศัพท ........................................................................................................................................... 73

background image

คำสั่งเสียง ........................................................................................................................................................ 76

วิธีการ: คำสั่งเสียง ................................................................................................................................................ 76
การแกปญหา: คำสั่งเสียง .......................................................................................................................................... 78

ขอความ .......................................................................................................................................................... 79

วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ ..................................................................................................................................... 79
การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ ............................................................................................................................. 112

ไฟลและเอกสารแนบ ............................................................................................................................................ 118

วิธีการ: ไฟล ................................................................................................................................................... 118
การแกปญหา: ไฟล ............................................................................................................................................. 124

มีเดีย ........................................................................................................................................................... 126

วิธีการ: มีเดีย ................................................................................................................................................... 126
การแกปญหา: มีเดีย ............................................................................................................................................. 142

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน ................................................................................................................................. 145

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน ........................................................................................................................ 145
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน .................................................................................................................. 148

เบราเซอร ....................................................................................................................................................... 150

วิธีการ: เบราเซอร .............................................................................................................................................. 150
เคล็ดลับ: เบราเซอร ............................................................................................................................................. 162
การแกปญหา: เบราเซอร ........................................................................................................................................ 164

ปฏิทิน ......................................................................................................................................................... 165

วิธีการ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................. 165
เคล็ดลับ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................ 173
การแกปญหา: ปฏิทิน ........................................................................................................................................... 174

ผูติดตอ ......................................................................................................................................................... 176

วิธีการ: ผูติดตอ ................................................................................................................................................. 176
การแกปญหา: ผูติดตอ .......................................................................................................................................... 185

นาฬิกา ......................................................................................................................................................... 186

background image

วิธีการ: นาฬิกา ................................................................................................................................................. 186
การแกปญหา: นาฬิกา ........................................................................................................................................... 189

งานและบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................... 191

สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 191
สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 191
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 191
เปลี่ยนสถานะของงาน ........................................................................................................................................... 192
ซอนงานที่เสร็จแลว ............................................................................................................................................. 192
แสดงงานในปฏิทิน ............................................................................................................................................. 192
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 193
เกี่ยวกับชนิด .................................................................................................................................................... 194
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................... 195
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ .................................................................................................................. 195
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ .................................................................................................................... 195

การพิมพ ....................................................................................................................................................... 197

วิธีการ: การพิมพ ............................................................................................................................................... 197
การแกปญหา: การพิมพ ......................................................................................................................................... 204

แปนพิมพ ...................................................................................................................................................... 205

วิธีการ: แปนพิมพ .............................................................................................................................................. 205

ภาษา ........................................................................................................................................................... 208

วิธีการ: ภาษา ................................................................................................................................................... 208
การแกปญหา: ภาษา ............................................................................................................................................ 210

การแสดงบนหนาจอ ............................................................................................................................................ 211

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ .................................................................................................................................... 211
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ .............................................................................................................................. 215

เทคโนโลยี GPS .............................................................................................................................................. 217

วิธีการ: เทคโนโลยี GPS ...................................................................................................................................... 217
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS ................................................................................................................................ 218

background image

เข็มทิศ ......................................................................................................................................................... 220

วิธีการ: เข็มทิศ ................................................................................................................................................. 220

แผนที่ .......................................................................................................................................................... 222

วิธีการ: แผนที่ .................................................................................................................................................. 222
ปรับแตง: แผนที่ ................................................................................................................................................ 226
การแกปญหา: แผนที่ ........................................................................................................................................... 228

แอปพลิเคชัน ................................................................................................................................................... 229

วิธีการ: แอปพลิเคชัน ........................................................................................................................................... 229
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน ..................................................................................................................................... 231

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 235

วิธีการ: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 235

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 237

วิธีการ: BlackBerry Device Software ............................................................................................................. 237
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ....................................................................................................... 238

จัดการการเชื่อมตอ .............................................................................................................................................. 240

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................................................................................................................... 240
เทคโนโลยี Wi-Fi ............................................................................................................................................. 246

โหมด Mobile Hotspot .................................................................................................................................. 255

วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot .......................................................................................................................... 255
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot ................................................................................................................... 258

เทคโนโลยี Bluetooth ...................................................................................................................................... 259

วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth .............................................................................................................................. 259
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ............................................................................................................ 266

เทคโนโลยี NFC .............................................................................................................................................. 269

วิธีการ: เทคโนโลยี NFC ...................................................................................................................................... 269
การแกปญหา: เทคโนโลยี NFC ............................................................................................................................... 274

background image

เซิรฟเวอรมีเดีย .................................................................................................................................................. 276

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย ......................................................................................................................................... 276

อุปกรณเสริมสมารท ............................................................................................................................................ 278

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท ........................................................................................................................ 278
ตั้งคาด็อคใหม .................................................................................................................................................. 278
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค ............................................................................................................................................. 278
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก ........................................................................................................................................ 279

พลังงานและแบตเตอรี่ ........................................................................................................................................... 280

วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่ ................................................................................................................................... 280
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 283

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด .................................................................................................................................... 284

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ........................................................................................................................... 284
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ..................................................................................................................... 289

คนหา .......................................................................................................................................................... 291

วิธีการ: การคนหา .............................................................................................................................................. 291
การแกปญหา: การคนหา ........................................................................................................................................ 295

การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................................................... 296

วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................................. 296
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................... 324

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................... 326

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................. 326
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ............................................................................................................................. 326
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย ...................................................................................................................... 327
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ................................................................. 327
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได .................................................................................................................... 327

การซิงโครไนซ ................................................................................................................................................. 329

วิธีการ: การซิงโครไนซ ......................................................................................................................................... 329
การแกปญหา: การซิงโครไนซ ................................................................................................................................... 331

background image

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง ................................................................................................................................... 333

วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง .................................................................................................................................. 333

เครื่องคิดเลข .................................................................................................................................................... 338

ใชเครื่องคิดเลข ................................................................................................................................................. 338
แปลงคาหนวยวัด ............................................................................................................................................... 338

คำศัพท ......................................................................................................................................................... 339

ประกาศทางกฎหมาย ............................................................................................................................................ 341

background image

วิธีใชฉบับยอ

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

ภาพรวมของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

การใสซิมการด มีเดียการด และแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

คูมือผูใช