BlackBerry Bold 9790 - Komunikaty o błędach: BlackBerry Device Software

background image

Komunikaty o błędach: BlackBerry Device Software

Przed komunikatem o błędzie może zostać wyświetlone hasło „App” lub „JVM”. Na przykład, „JVM Błąd 101” lub „App
Błąd 200”.

Komunikat o błędzie i przyczyna
błędu

Możliwe rozwiązanie

Błąd 101: Błąd aplikacji
Błąd 102: Błąd pliku Java
Błąd 106: Błąd układu graficznego
Błąd 205: Błąd usługi zabezpieczeń
Błąd 502: Proces został przerwany
Błąd 503: Dane zostały uszkodzone
Błąd 504: Dane zostały uszkodzone
Błąd 505: BlackBerry Device Software
Błąd aktualizacji
Błąd 507: Błąd pliku aplikacji
Błąd 508: Znaleziono nieprawidłowy
obiekt
Błąd 512: Błąd systemu
Błąd 523: BlackBerry Device Software
Błąd
Błąd 525: Błąd systemu
Błąd 526: Brak obiektu o znaczeniu
krytycznym

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Zresetuj smartfon BlackBerry.
• Jeśli po zresetowaniu smartfonu nadal pojawia się komunikat o błędzie,

ponownie załaduj oprogramowanie BlackBerry Device Software. Ponowne
załadowanie powoduje usunięcie danych smartfonu.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

261

background image

Komunikat o błędzie i przyczyna
błędu

Możliwe rozwiązanie

Błąd 527: Brak obiektu o znaczeniu
krytycznym
Błąd 529: System plików jest
uszkodzony
Błąd 532: Błąd aplikacji
Błąd 543: Niezgodny system plików
Błąd 552: Podczas uruchamiania
brakuje dostępnej pamięci
Błąd 561: Błąd aplikacji
Błąd 602: Błąd aplikacji
Błąd 603: Błąd aplikacji

Błąd 200: BlackBerry Device Software
Błąd
Błąd 545: Niezgodny system plików

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Zresetuj smartfon.
• Jeśli po zresetowaniu smartfonu nadal pojawia się komunikat o błędzie,

ponownie załaduj oprogramowanie BlackBerry Device Software. Ponowne
załadowanie powoduje usunięcie danych smartfonu.

• Jeśli po ponownym załadowaniu oprogramowania BlackBerry Device

Software nadal pojawia się komunikat o błędzie, skontaktuj się z dostawcą
usług bezprzewodowych.

Błąd 203: Proces aplikacji został
przerwany

Zresetuj smartfon.

Błąd 501: Uszkodzenie pamięci
Błąd 517: Konflikt sprzętu/
oprogramowania
Błąd 547: Błąd sprzętu lub systemu

Skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Błąd 513: Użytkownik próbował
zresetować smartfon po przekroczeniu
maksymalnej dozwolonej liczby prób
podania hasła

Kiedy wystąpi ten błąd, wszystkie dane zapisane w pamięci smartfonu zostaną
usunięte, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji.
Jeśli twoje konto e-mail korzysta z programu BlackBerry Enterprise Server,
administrator może zmienić opcje, które ograniczą do minimum możliwość
ponownego wystąpienia tego komunikatu o błędzie. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać u administratora.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

262

background image

Komunikat o błędzie i przyczyna
błędu

Możliwe rozwiązanie

• Załaduj ponownie oprogramowanie BlackBerry Device Software. Ponowne

załadowanie powoduje usunięcie danych smartfonu.

• Jeśli po ponownym załadowaniu oprogramowania BlackBerry Device

Software nadal pojawia się komunikat o błędzie, skontaktuj się z dostawcą
usług bezprzewodowych.

Błąd 576: Błąd zasady
administracyjnej

Skontaktuj się z administratorem.

Informacje pokrewne

BlackBerry Device Software,

267

Rozpoczęcie pracy: zabezpieczenia,
Zresetuj smartfon,

320